Get help with paper requests

Get help with paper requests

บริการเอกสารงานวิจัย

nualchan

นางนวลจันทร์ บุญหนู

บรรณารักษ์

โทรศัพท์ 0-2849-7172 หรือ ภายใน 3172

wongjaiharn

นายชูเกียรติ วงค์ใจหาญ

นักสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2849-7175 หรือ ภายใน 3175

sirayaporn

นางสาวสิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ

นักสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2849-7178 หรือ ภายใน 3178

sittikorn

นายสิทธิกร แก้วจินดา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174