คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน Liberty Link

ขั้นตอนที่ 1: Download

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน

วิธีการตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน

1.) เปิดแอปพลิเคชัน Liberty Link

2.) เลือกเมนู Setup

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลเพื่อตั้งค่า

วิธีที่ 1 : ตั้งค่าโดยการสแกน QR Code

1. กดปุ่ม Scan Setup Code

2. แล้วสแกน QR Code ด้านล่างนี้

3. กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของตนเอง ดังนี้


Username: รหัสประจำตัวนักเรียน (ไม่เติม S)
Password: รหัสผ่าน (ของบัญชีผู้ใช้ห้องสมุด)

4. กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

หรือวิธีที่ 2 : กรอกข้อมูลเพื่อตั้งค่า ดังนี้

Library Web Address: http://liberty.mwit.ac.th:8080/liberty


Username: รหัสประจำตัวนักเรียน (ไม่เติม S)
Password: รหัสผ่าน (ของบัญชีผู้ใช้ห้องสมุด)

กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า