สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540

book.php
Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat