บุคลากร

surapol

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ

โทรศัพท์ 0-2849-7169 หรือ ภายใน 3169
e-mail : surapol@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

nualchan

นางนวลจันทร์ บุญหนู

บรรณารักษ์

โทรศัพท์ 0-2849-7172 หรือ ภายใน 3172
e-mail : nualchan@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

wongjaiharn

นายชูเกียรติ วงค์ใจหาญ

นักสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2849-7175 หรือ ภายใน 3175
e-mail : chukiat@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

sirayaporn

นางสาวสิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ

นักสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2849-7178 หรือ ภายใน 3178
e-mail : sirayaporn@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

sittikorn

นายสิทธิกร แก้วจินดา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174
e-mail : sittikorn_k@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

saetung

นายบรรลือศักดิ์ แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174
e-mail : thailandman@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

somboon

นางอรอนงค์ สมบูรณ์

เจ้าหน้าห้องสมุด

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174
e-mail : onanong@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170