บุคลากร

nualchan

นางนวลจันทร์ บุญหนู

บรรณารักษ์

โทรศัพท์ 0-2849-7172 หรือ ภายใน 3172
e-mail : nualchan@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

sirayaporn

นางสาวสิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ

นักสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2849-7178 หรือ ภายใน 3178
e-mail : sirayaporn@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

sittikorn

นายสิทธิกร แก้วจินดา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174
e-mail : sittikorn_k@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170

somboon

นางอรอนงค์ สมบูรณ์

เจ้าหน้าห้องสมุด

โทรศัพท์ 0-2849-7174 หรือ ภายใน 3174
e-mail : onanong@mwit.ac.th
โทรสาร 0-2849-7170